De teksten van dit boek zijn tot stand gekomen na bestudering van de vertalingen van James Legge en Richard Wilhelm.
Ik ben me ervan bewust dat aan korte, bondige teksten nadelen kunnen kleven. Winst aan duidelijkheid leidt vaak tot verlies aan nuances, waardoor zaken te simplistisch voorgesteld kunnen worden. Het verdient daarom aanbeveling aan deze teksten niet zonder meer autoriteit toe te kennen.

De lezer dient ze te toetsen aan eigen ervaring en inzicht en, voor een volledig beeld, ook andere versies, zoals die van Legge en Wilhelm, te lezen.

Het moge duidelijk zijn dat de verantwoordelijkheid voor houding, besluitvorming en handelen altijd bij de lezer zelf blijft liggen.


Jacques van der Logt
Rosmalen, 1997