Creëren~Doorgaan  

Als men succesvol nieuwe dingen wil scheppen, dan is het van belang dat men allereerst inzicht heeft in de oorsprong, aard en relatie der dingen en dat men beseft dat het proces van creëren ononderbroken en zonder einde dient te zijn. Het ononderbroken creatieproces zorgt ervoor dat het ene altijd weer door het andere opgevolgd wordt.

Als men grote kwaliteiten bezit, maar de omstandigheden zijn zodanig dat het tot uiting komen ervan wordt bemoeilijkt, dan dient men voorlopig van actie af te zien en gunstiger omstandigheden af te wachten.

Als men bemerkt dat iemand over grote kwaliteiten beschikt, die tot dan toe verborgen zijn gebleven, dan is het zaak dat men die persoon op basis daarvan benadert, ongeacht de, wellicht lage, positie die hij op dat moment bekleedt.

Als men grote kwaliteiten bezit en de erkenning hiervan langzamerhand toeneemt, dan is het zaak dat men zich hierdoor niet af laat leiden of uit zijn evenwicht laat brengen, maar onverminderd doorgaat met datgene waar men mee bezig was.

Als men een zodanig niveau heeft bereikt, dat voortgaan op de oude vertrouwde weg niet meer mogelijk is en men slechts verder kan komen door een sprong in het diepe te wagen, dan is het niet verkeerd dit daadwerkelijk te doen. Het is echter belangrijk dat men zijn keus in alle vrijheid maakt en werkelijk achter de gemaakte keus staat.

Als men grote kwaliteiten bezit en men verkeert in een positie waarbij die kwaliteiten volledig tot hun recht komen, dan zal hiervan een grote invloed uitgaan, aangezien velen, die op dezelfde golflengte zitten, zich naar hem zullen richten.

Als men grote kwaliteiten bezit en men heeft bijna alles bereikt wat redelijkerwijs haalbaar is, dan is het zaak dat men de dingen niet op de spits drijft, maar gas terugneemt en wat te wensen overhoudt. Als men namelijk de absolute top heeft bereikt, dan kan het daarna alleen nog maar bergafwaarts gaan.

klik op de hexagrammen voor vervolg

22

23
 Openstaan~Volgen  

Als men succesvol dingen tot stand wil brengen, dan is het noodzakelijk dat men zich laat leiden. Dit houdt in dat men zich in eerste instantie dient open te stellen voor goede ideeën en vervolgens, bij het ten uitvoer brengen ervan, sterk rekening houdt met, zich dus laat leiden door, de omstandigheden. Belangrijk is echter dat deze afhankelijke opstelling gepaard gaat met kracht, die ervoor zorgt dat men standvastig is met betrekking tot normen en waarden en doel. Men dient de dingen, als ze eenmaal gecreëerd zijn, zoveel mogelijk op hun beloop te laten en zich volgens hun eigen aard te laten ontwikkelen.

Als men geconfronteerd wordt met negatieve zaken die in hun beginstadium verkeren, dan is het zaak dat men hier direct adequaat op reageert. Als men deze zaken namelijk op hun beloop laat, dan zullen zij zich zonder meer volgens hun eigen negatieve aard verder ontwikkelen, tot het stadium is bereikt waarin zij zo sterk zijn geworden dat zij moeilijk aan te pakken zijn.

Als men ongekunsteld en objectief is, zonder bijbedoelingen handelt vanuit een positieve innerlijke drang en de dingen zich volgens hun eigen aard laat ontwikkelen, dan zal dat positieve gevolgen hebben.

Als men grote kwaliteiten bezit, dan is het zaak dat men ze inzet om zaken tot een succes te maken en niet op zoek gaat naar erkenning. Door op de achtergrond te blijven kan men des te beter goede resultaten boeken.

Als de omstandigheden zodanig zijn dat men, wat men ook doet, hevige negatieve reacties oproept, dan is het niet verkeerd de luwte op te zoeken. Door zijn zelfgekozen isolement voorkomt men dat men schade oploopt.

Als men een leidinggevende positie bekleedt, dan zullen bescheidenheid, correct gedrag en het bewandelen van de gulden middenweg in hoge mate bijdragen aan succes.

Als men uit arrogantie de bron waaruit men put bestrijdt, dan zal dat voor alle betrokkenen nadelig uitpakken.

24

25
 Beginstadium~Weerstand  

Als men in het beginstadium op chaos stuit, dan is het zaak dat men niet te vroeg handelt. Het is belangrijk dat men zich allereerst van de hulp van anderen weet te verzekeren en door analyse inzicht in de chaos verkrijgt. Vervolgens kan men langzaamaan orde op zaken stellen.

Als men in het beginstadium problemen heeft met de voortgang, dan dient men deze niet te forceren. Zeker hier zijn bescheidenheid en een hulpvaardige houding op hun plaats. Slechts zo wint men anderen voor zich en kan men op hulp rekenen die men zo hard nodig heeft.

Als men in problemen verkeert, dan dient men selectief te blijven in het aanvaarden van hulp, zelfs als die hulp met de beste bedoelingen wordt aangeboden. Door hulp die uit de verkeerde hoek komt, af te wijzen, voorkomt men verkeerde verbintenissen en houdt men de weg vrij voor de juiste mensen.

Als men zo gretig is, dat men handelt zonder leiding en zonder zelf het benodigde inzicht te bezitten, dan zal men uiteindelijk het spoor bijster raken. Het is zaak dat men zijn gretigheid bedwingt en van deze activiteiten afziet.

Als men in problemen verkeert, dan is het niet verkeerd op zoek te gaan naar hulp. Men dient er echter wel op te letten dat men deze hulp zoekt bij de juiste personen.

Als de omstandigheden zodanig zijn dat men de algemeen welzijn bevorderende mogelijkheden van zijn leidinggevende positie slechts voor een gering deel kan benutten, dan dient men niets te forceren, kleine zaken correct af te blijven handelen en voorlopig geen opvallende resultaten te willen boeken.

Als de omstandigheden zodanig zijn dat men gedwongen wordt te stoppen en zijn plannen op te geven, dan is het zaak dat men daar niet te lang bij stil blijft staan, maar, zodra dat mogelijk is, nieuwe initiatieven ontplooit.

26

27
 Buitengewoon~Bescheiden  

Als men in een uitzonderlijke situatie verkeert, dan dient men de juiste maat niet te zoeken in middelmatigheid, maar in, al dan niet extreme, afwijkingen daarvan. Zo zijn in een situatie waartegen men nauwelijks is opgewassen grote bescheidenheid en het totaal afzien van grote ondernemingen op hun plaats. Deze zijn zeker op hun plaats wanneer men deze situatie zelf gecreëerd heeft door geen rekening te houden met eigen beperkingen.

Als de drang tot het ondernemen van actie groot is en men kan zich niet meer beheersen, zodat men daadwerkelijk in actie komt ondanks het feit dat de tijd er nog niet rijp voor is, dan zal men zich veel problemen op de hals halen.

Als men in een uitzonderlijke situatie verkeert, dan is het niet verkeerd anderen te passeren, zodat men direct contact met de leiding verkrijgt. Belangrijk is echter wel dat men dit doet uit zakelijke motieven en uit loyaliteit met degene die men wil benaderen en niet om zich op een slinkse manier tot een hoger niveau te verheffen.

Als men in een uitzonderlijke situatie verkeert die vraagt om voorzorgsmaatregelen en men laat mogelijkheden om deze te nemen liggen vanwege enerzijds zelfoverschatting en anderzijds veronachtzaming van ogenschijnlijk kleine gevaren, dan zullen problemen het gevolg zijn.

Als omstandigheden het volgen van de tot dan toe aangehouden koers bemoeilijken, dan dient men niet te trachten met geweld voortgang te forceren, aangezien dit tot een voortijdige beëindiging van het geheel kan leiden. Men dient zich te beheersen en voorlopig van voortgaan af te zien, voorzichtig te zijn en innerlijk het doel niet los te laten.

Als men vanaf eenzame hoogte leiding geeft, dan zal dat, zeker als men de nodige kracht ontbeert, niet veel goeds opleveren. Aangezien men alleen, dus zonder inbreng en medewerking van anderen, niet veel tot stand kan brengen, is het zaak dat men geschikte hulp vindt. Deze zal men slechts vinden wanneer men zich bescheiden opstelt, de kloof met anderen verkleint en selecteert op kwaliteit en niet op prestige.

Als men steeds maar verder wil, zich niet weet te beheersen en geen rekening houdt met zijn beperkingen, dan zal men uiteindelijk in een ongunstige situatie belanden, die men niet aankan. Door zijn arrogante, bazige drammerigheid heeft men echter alle steun van anderen verloren, waardoor men er alleen voor staat.

144

145
 Succes~Verlengen  

Als men uiteindelijk een grote onderneming succesvol weet te voltooien, dan is het zaak dat men het bereikte consolideert en, omdat het zwaartepunt komt te liggen op perfectioneren van het bereikte, de aandacht verschuift van grote naar kleine zaken. Hierin schuilt het gevaar dat er op een gegeven moment geen vooruitgang meer is en er dus sprake is van stilstand. Aangezien bij het benaderen van perfectie het evenwicht instabiel wordt en er dus relatief weinig voor nodig is om het geheel in wanorde te doen overgaan, dient men voorzorgsmaatregelen te treffen en voorzichtig en alert te blijven.

Als men, onmiddellijk na het succesvol voltooien van een grote onderneming, zijn activiteiten op een laag pitje weet te zetten en niet opnieuw grote zaken aanvangt, dan voorkomt men daarmee problemen, aangezien een actieve instelling in deze situatie veel schade op zal leveren.

Als succes een zodanige verandering van omstandigheden veroorzaakt, dat het niet meer mogelijk is op een acceptabele manier voort te gaan, dan dient men zich terughoudend op te stellen en correct te blijven handelen. Men dient pas verder te gaan als de omstandigheden zodanig zijn veranderd, dat het weer op een acceptabele manier mogelijk is.

Als men, nadat men succesvol een grote onderneming heeft voltooid en vervolgens geconsolideerd, van plan is expansieve activiteiten te ontplooien waarbij men datgene wat tot dan toe zelfstandig was wil inlijven, dan is het

zaak dat men beseft dat dit een zeer langdurige, veeleisende en vermoeiende bezigheid zal zijn. Derhalve dient men hierbij slechts mensen in te zetten die over zodanige kwaliteiten beschikken, dat zij tegen zo'n situatie opgewassen zijn.

Als, nadat een grote onderneming succesvol is beëindigd, de tijd van consolidatie is aangebroken, dan dient men op zijn hoede te blijven voor zaken die niet deugen. Zodra deze geconstateerd worden, dienen ze niet verdoezeld, maar hersteld te worden en dient men er de nodige aandacht aan te besteden, aangezien ze niet op zichzelf hoeven te staan, maar de ondeugdelijke toestand van het geheel kunnen weergeven.

Als men, na het behalen van succes, zijn heil zoekt in groots, ongeïnspireerd, uiterlijk vertoon, dan zal men hiermee minder bereiken dan degene die weliswaar over minder middelen beschikt, maar die de zaken met grotere oprechtheid doet.

Als men, na grote inspanning geleverd te hebben, op het punt staat een onderneming succesvol te voltooien, dan is het een verkeerde zaak op dat moment stil te staan en achterom te kijken. Door het verslappen van de aandacht voor datgene wat op dat moment van belang is, loopt men het gevaar dat men niet meer adequaat reageert en struikelt, waardoor het project alsnog kan mislukken.

146

147
 Wanorde~Inzicht  

Als men zich in tijden van wanorde inzet om uiteindelijk orde tot stand te brengen, dan dient men de gulden middenweg te bewandelen en niet onbesuisd gebruik te maken van kracht. Men dient tevens de aard der dingen te kennen, te weten welke plaats ze van nature innemen en daar vervolgens rekening mee te houden.

Als men in tijden van wanorde actie onderneemt zonder de situatie te kunnen overzien en men dus onbekend is met wat men hiermee teweeg kan brengen, dan zal dat problemen opleveren.

Als men in tijden van wanorde, doordat men zich weet te beheersen, niet te hard van stapel loopt om orde te scheppen en ondertussen de interesse in zijn plannen niet verliest, dan zal dat gunstige gevolgen hebben.

Als men in tijden van wanorde niet over de benodigde kracht beschikt om orde te scheppen, dan is het een verkeerde zaak deze taak toch op zich te nemen. Men dient een manier te vinden een bijdrage te leveren die de eigen krachten niet te boven gaat.

Als het moment is aangebroken om wanorde aan te pakken en zodoende orde tot stand te brengen, dan dient men dit vol overtuiging te doen. Wanneer men vervolgens, ondanks wellicht nodige, hevige en langdurige inspanning, weet vol te houden, dan zal men uiteindelijk succes boeken.

Als men, bij het tot stand brengen van orde uit wanorde, zijn helder inzicht niet alleen voor zichzelf benut, maar ook aanwendt om anderen de weg te wijzen, dan zal dat positieve gevolgen hebben.

Als men wanorde nagenoeg geheel heeft weten om te zetten in orde, dan is het niet verkeerd hier vertrouwen uit te putten, er tevreden over te zijn en dit te uiten. Het is belangrijk dat men hierbij maat weet te houden, aangezien anders het gevaar bestaat dat door overmoedig gedrag de overgang naar orde alsnog mislukt.

148

149